Sơn kẻ rõ ràng vạch băng qua đường của người đi bộ
Mã hoá đường tại Ấn Độ
Tập huấn mã hoá đường
Mã hoá đường
Đài kỹ niệm tai nạn thương vong đường bộ
Đường không phân cách, với khu vực trống 5m
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 90 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP

ThaiRAP

iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.