Một con đường có mức rủi ro cao cho tất cả người sử dụng
Khảo sát đường
Vẽ tưởng nhớ một tai nạn thương vong đường bộ
Đường không phân cách, với khu vực trống 5m
Nhu cầu cao của xe máy
Khảo sát đường bằng xe đạp
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 100 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP


iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.