Các vận tốc cao có được không?
Đài kỹ niệm tai nạn thương vong đường bộ
Bản đồ xếp hạng sao
Xếp hạng sao cho các thiết kế
Thu thập số liệu trên đường
Tập huấn mã hoá đường
ViDA được thiết kế để làm việc tốt nhất trong Firefox và Chrome

The International Road Assessment Programme (iRAP) is a registered charity dedicated to preventing the more than 3,500 road deaths that occur every day worldwide. iRAP partners with governments, mobility clubs, development banks, research institutes and road safety NGOs in 100 countries to provide the tools and training to make roads safe.

iRAP is the umbrella organisation for regional RAP programmes including:

ChinaRAP
IndiaRAP
BrazilRAP
SARAP


iRAP được hỗ trợ bởi:

This site uses cookies: Find out more.